موضوعات: ����������
تعداد عنوان ها: 18
احتمال، نظریه اطلاع و کد گذاری
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
400,000
آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
680,000
آنالیز فوریه
دکتر سید هاشم پروانه مسیحا
300,000
توابع خاص در نظریه تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
280,000
درون‌یابی و تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
600,000
ریاضی عمومی ١ (جلد دوم: حساب انتگرال توابع یک متغیر)
دکتر سید هاشم پروانه‌مسیحا
1,200,000
روشها عددی در علوم و مهندسی
دکتر مریم سربلند؛ دکتر عظیم امین‌عطائی
500,000
فضاهای متریک
دکتر کوروش نوروزی
480,000
مباحثی پیرامون حلقه و گراف
دکتر محمدجواد نیک‌مهر
610,000
مبانی استنباط و انتخاب مدل آماری
دکتر عبدالرضا سیاره
1,410,000
مبانی آنالیز عددی
دکتر علی ذاکری
380,000
مسائل آمار و احتمال در مهندسی و علوم
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست؛ آقای بهمن هنری
380,000
نظریه بازیها و کاربرد آن
دکتر سید مقتدی هاشمی پرست
480,000