مبانی استنباط و انتخاب مدل آماری کد483

1,410,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir