مبانی استنباط و انتخاب مدل آماری

1,410,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.