مبانی آمار ریاضی( به همراه دستورهای R) 543

3,870,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir