تعداد عنوان ها: 247
روش‌های اندازه‌گیری و برآورد خطا
دکتر مهرداد آقائی خفری
520,000
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمد قیامی؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
500,000
روشها عددی در علوم و مهندسی
دکتر مریم سربلند؛ دکتر عظیم امین‌عطائی
500,000
روش‌های محاسبات عددی
آقای رسول دلیرروی فرد
500,000
روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات
دکتر فائزه رحمانی
380,000
روش‌ها و فنون مدیریت پژوهش
دکتر امیرمسعود سوداگر
زبان وادبیات فارسی
آقای علیرضا پورشبانان؛ آقای سهراب فاضل
100,000
ساختمان‌های مدرن و انرژی تجدیدپذیر شمع‌های حرارتی
دکتر حسن قاسم زاده؛ خانم افسانه علی وردی؛ خانم زهرا محمدی
550,000
سازمان و فرآیندها
دکتر شهریار محمدی
200,000
سردخانه ها وسیستم های سرما زcoolpack
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان؛ دکتر مصطفی مافی
250,000
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
320,000
سیستم ها و کنترل کننده های مرتبه کسری
دکتر محمدصالح تواضعی؛ دکتر مهسان توکلی کاخکی
380,000
سیگنالها و سیستمها (جلد دوم)
دکتر علی خاکی صدیق؛ دکتر کمال محامدپور
30,000
سیگنال ها و سیستمها (شامل 571 مسئله حل شده)
دکتر محمدصادق ابریشمیان
500,000
شبیه سازی سیستم های پیچیده GIS
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی
320,000
شبیه سازی های رایانه ای
دکتر سیف الله جلیلی
400,000
شکل پذیری فلزات
دکتر مهرداد آقائی خفری
300,000
شکل دهی فلزات
دکتر مهدی ظهور
320,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه