نویسنده: دکتر عبدالرضا سیاره
تعداد عنوان ها: 2
مبانی استنباط و انتخاب مدل آماری
دکتر عبدالرضا سیاره
1,410,000