نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چند زمانه
دکتر حمید عبادی؛ دکتر وحید صادقی؛ دکتر فرشید فرنوداحمدی
550,000
فتوگرامتری رقومی‫: تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها‫
دکتر حمید عبادی؛ دکتر امین صداقت
1,070,000
کاربردهای اندازه‌‌گیری سه‌بعدی از تصاویر
دکتر حمید عبادی؛ آقای فرید اسماعیلی
470,000
ویدیوگرامتری: آشکارسازی و ردیابی اهداف در تصاویر ویدیو
دکتر مهرتاش منافی‌فرد؛ دکتر حمید عبادی؛ دکتر حمید ابریشمی‌مقدم
1,540,000