فتوگرامتری رقومی‫: تناظریابی تصاویر رقومی و کاربردها‫

1,070,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.