ویدیوگرامتری: آشکارسازی و ردیابی اهداف در تصاویر ویدیو

1,540,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.