ویدیوگرامتری: آشکارسازی و ردیابی اهداف در تصاویر ویدیو کد507

1,540,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir