نویسنده: �������� �������� ������������������
تعداد عنوان ها: 2
توابع خاص در نظریه تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
280,000
درون‌یابی و تقریب
دکتر محمد مسجدجامعی
600,000