نویسنده: �������� ���������������� ��������
تعداد عنوان ها: 5
صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
دکتر محمدجعفر تارخ؛ خانم محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ آقای علی حبیبی بدرآبادی
50,000
مدیریت ارتباط با مشتری
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای مصطفی یزدانی فرد
320,000
هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای فردوس حاتمی لنکرانی
300,000
هوش تجاری: نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای حسین مهاجری
520,000
هوش رقابتی
دکتر محمدجعفر تارخ
250,000