نویسنده: �������� ������������ ���������������������
تعداد عنوان ها: 1
آنالیز تنسوری تغییر شکل با رویکرد ژئودزی و ژئودینامیک
دکتر بهزاد وثوقی؛ آقای میررضا غفاری‌رزین
610,000