نویسنده: آقای سامان مفتخری‌عناصری‌موحد
تعداد عنوان ها: 1
کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در محیط زیست
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای سامان مفتخری‌عناصری‌موحد؛ آقای وحید بکامیری
850,000