نویسنده: �������� �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
رایانش مکانی غیرمتمرکز اساس شبکه‌های حسگر مکانی
دکتر ابوالقاسم صادقی نیّارکی؛ آقای حمیدرضا غفوری
370,000