نویسنده: �������� ���������� ������������
تعداد عنوان ها: 2
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
روش‌های مونت کارلو در ترابرد ذرات
دکتر فائزه رحمانی
380,000