نویسنده: �������� �������� ��������������
تعداد عنوان ها: 4
اکسرژی
دکتر مجید عمیدپور
250,000
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
250,000
تئوری ساختاری نگرشی نوین در طراحی و مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای مرتضی مهرگور
280,000
کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای میثم مهدوی؛ آقای احسان مهدوی
320,000