کاربرد بهینه سازی در مسائل مهندسی

320,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.