نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 4
مکانیک انفجار، امواج و برخی کاربردها
دکتر جمال زمانی؛ آقای سید مسعود باقری
350,000
مکانیک انفجار، هیدروکدها و تحلیل عددی(جلد۴)
دکتر جمال زمانی؛ آقای محمد وهاب موسوی
250,000