نویسنده: �������� ���������� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
هوش استراتژیک: هوش تجاری، هوش رقابتی و مدیریت
دکتر محمدجعفر تارخ؛ آقای فردوس حاتمی لنکرانی
300,000