نویسنده: �������� �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 5
اعداد تصادفی و مقادیر تصادفی
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم الهام شادکام
100,000
تئوری و سیستم‌های صف مبانی و حل مسائل
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای امیر اسحقی‌چالشتری
1,250,000
مدیریت دانش
دکتر عبدالله آقائی؛ خانم زهرا لطفی
320,000
مدیریت کیفیت جامع
دکتر عبدالله آقائی؛ آقای حسین حاج بابایی؛ آقای احسان انعامی
400,000