نویسنده: �������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
بانکداری الکترونیکی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی
200,000
هوش تجاری: رویکرد مدیریتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی؛ خانم هما زاهدپاشا