نویسنده: �������� ������������ ����������
تعداد عنوان ها: 7
امنیت در بانکداری اینترنتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم زینب زارع حسینی
300,000
بانکداری الکترونیکی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی
200,000
برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای محمدحسین شرکت؛ خانم مونا جامپرازمی؛ آقای اسماعیل صلاحی پروین
250,000
سازمان و فرآیندها
دکتر شهریار محمدی
200,000
کسب وکار در عصر اطلاعات
دکتر شهریار محمدی؛ آقای علیرضا مقدسی
380,000
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
دکتر شهریار محمدی؛ آقای نیما طالبی امیری؛ خانم عاطفه رحیمی
250,000
هوش تجاری: رویکرد مدیریتی
دکتر شهریار محمدی؛ خانم مهسا نجفی؛ خانم هما زاهدپاشا