نویسنده: �������� ���������� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 2
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
450,000