سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض کد282

1,000,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir