سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

450,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.