نویسنده: دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
تعداد عنوان ها: 2
سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض
دکتر مسعود مشهدی حسینعلی
320,000