نویسنده: �������� ���������������� ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 4
ترمودینامیک مهندسی(جداول و نمودارها)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
40,000
ترمودینامیک مهندسی(جلد اول)
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان
100,000
سردخانه ها وسیستم های سرما زcoolpack
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان؛ دکتر مصطفی مافی
250,000
طراحی سردخانه ها سیستم های تبرید
دکتر سیدمجتبی موسوی نائینیان