پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 13
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
1,080,000
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سید بهرام بهشتی اول
1,200,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
680,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
790,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
مدیریت پسماند و بازیافت منابع
دکتر محمدرضا صبور؛ آقای امیر قربان؛ آقای مهدی قنبرزاده لک
1,290,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
400,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
600,000