پر فروش ترین ها
تعداد عنوان ها: 12
بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دکتر سید بهرام بهشتی اول
1,200,000
آموزش ابزار مونت کارلو ی Geant4
دکتر فائزه رحمانی؛ آقای محمد تقی بطیار
400,000
برنامه نویسی پایتون (برای مهندسی به ویژه GIS)
دکتر ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ خانم مریم شاکری
600,000
کنترل و سیستمهای دینامیک
دکتر علی غفاری؛ آقای علیرضا پورممتاز؛ آقای عادل مقصودپور
380,000
کنترل مقاوم ∞ H
دکتر حمیدرضا تقی راد؛ آقای محمد فتحی؛ خانم فرینا زمانی اسکویی
700,000
اصول علم و مهندسی مواد
دکتر علی شکوه فر
600,000
منابع تولید انرژی الکتریکی در قرن بیست و یکم
دکتر سیدمسعود مقدس‌تفرشی
400,000
سیستم های فازی و کنترل فازی
دکتر محمد تشنه لب؛ آقای داریوش افیونی؛ آقای نیما صفارپور
450,000
تحلیل و طراحی سیستم های کنترل خطی
دکتر علی خاکی صدیق
450,000
نظریه خمیری خاک و الگوسازی
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
600,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(ویرایش دوم)
دکتر سید امیرالدین صدرنژاد
680,000