شناسایی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چند زمانه

550,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.