تفکر فازی (با تجدید نظر) کد179

1,400,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir