بررسی سینماتیک طراحی مکانیزم ها و بازوان رباتیک کد259