مبانی انرژی و روش های حساب تغییرات در تحلیل اجزای محدود کد293

500,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir