شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته کد391

1,300,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.
خرید ازسایت www.nasirbook.ir