شبکه های عصبی و کنترل کننده های عصبی پیشرفته

480,000 ریال
فروش کتاب های این ناشر موقتا غیر فعال است.