نویسنده: �������� ����������������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
ارتعاشات مکانیکی
دکتر علی‌اصغر جعفری؛ آقای حمید رحمانی؛ آقای محمدسعید جعفری
630,000