نویسنده: �������� ���������� ����������������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
کنترل پیشرفته و سیستم‌های دینامیک
دکتر علی غفاری؛ دکتر علیرضا خدایاری؛ دکتر فرزاد چراغ‌پور سماواتی
1,300,000