نویسنده: �������� �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مبانی ریاضیات در GIS
دکتر مهسا معماریان‌فرد؛ آقای امیر مصطفی حاتمی؛ دکتر مرضیه معماریان‌فرد
300,000 30,000