نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
آلیاژهای حافظه‌دار شکلی از تئوری تا کاربرد
دکتر نادر فنائی؛ آقای سید مهدی سیدان
950,000
کابل و کاربرد آن در سازه‌ها
دکتر نادر فنائی؛ آقای محمد کشمیری؛ آقای محمد یکرنگ‌نیا
650,000
کابل و کاربرد آن در سازه‌ها(ویرایش دوم)
دکتر نادر فنائی؛ آقای محمد کشمیری؛ آقای محمد یکرنگ‌نیا
1,700,000