نویسنده: �������� ���������������� ��������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت ریسک مالی (جلد اول)
آقای مصطفی گرگانی؛ آقای حمیدرضا قاسمی؛ دکتر امیرعباس نجفی
300,000