نویسنده: دکتر علی کشاورز ولیان
تعداد عنوان ها: 2
انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی
دکتر علی کشاورز ولیان؛ آقای علی قاسمیان مقدم
300,000
انتقال حرارت کاربردی
دکتر مجید قاسمی؛ خانم الهام امینی؛ دکتر علی کشاورز ولیان
300,000