نویسنده: �������� ������ �������������� ����������
تعداد عنوان ها: 3
مکانیک مهندسی استاتیک
دکتر سید محمدرضا خلیلی
560,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلد اول)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
1,590,000
مکانیک مواد (مقاومت مصالح)(جلددوم)
دکتر سید محمدرضا خلیلی
350,000