نویسنده: �������� �������������� ���������� ������
تعداد عنوان ها: 1
انتگراسیون هیدروژن در پالایشگاه های نفت
دکتر مجید عمیدپور؛ آقای محمدرضا جعفری نصر
250,000