نویسنده: �������� ������ ������ ������������
تعداد عنوان ها: 3
مقدمه ای بر توان سیال ج 1
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
180,000
مقدمه ای بر توان سیال ج 2
دکتر سید علی جزایری؛ آقای مجتبی ابراهیمی
100,000
نگرشی جامع برگاز طبیعی مایع LNG
دکتر سید علی جزایری؛ آقای سعید حمیدیان
270,000