نویسنده: �������� ���������� ��������������
تعداد عنوان ها: 1
فوم های فلزی نوین مبتنی بر روش های حالت جامد و متالورژی پودر
دکتر حمید خرسند؛ آقای مصطفی امیرجان
200,000