نویسنده: دکتر مهرداد آقائی خفری
تعداد عنوان ها: 3
آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
دکتر مهرداد آقائی خفری؛ آقای مجتبی امین
250,000
روش‌های اندازه‌گیری و برآورد خطا
دکتر مهرداد آقائی خفری
520,000
شکل پذیری فلزات
دکتر مهرداد آقائی خفری
300,000