نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 6
فرآیندهای ماشین کاری
دکتر مجید قریشی
320,000
ماشینکاری پیشرفته
دکتر مجید قریشی؛ آقای سعید عصارزاده
350,000
ماشین کاریهای سنتی و پیشرفته 
دکتر مجید قریشی
350,000
ماشین های ابزار
دکتر مجید قریشی
280,000