نویسنده: �������� ������ �������� ����������
تعداد عنوان ها: 2
ترجمه استاندارد IEEE Std 693
دکتر رضا کرمی محمدی؛ آقای وحید اکرمی
250,000
طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
دکتر رضا کرمی محمدی؛ آقای وحید اکرمی؛ آقای فرزاد فرزاد
250,000