نویسنده: �������� ���������� �������� ����������������
تعداد عنوان ها: 1
دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ خانم مهنا تاجنسائی؛ خانم فاطمه زندی گوهرریزی
320,000