نویسنده: �������� �������������� �������� ��������
تعداد عنوان ها: 4
اصول کاربردی مهندسی ارزش
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای علی اصغر سلطانی؛ آقای امین ولی پور
400,000
دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی هیدرولیک
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ خانم مهنا تاجنسائی؛ خانم فاطمه زندی گوهرریزی
320,000
مقدمه ای بر روش اجزاء محدود
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای مهدی تربتی
400,000
مقدمه ای بر روش های بی شبکه
دکتر سعیدرضا صباغ یزدی؛ آقای سید شهرام قرشی
380,000