نویسنده: �������� �������� ���������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی
دکتر شهریار محمدی؛ آقای نیما طالبی امیری؛ خانم عاطفه رحیمی
250,000