نویسنده: �������� ������ ���������� ����������������
تعداد عنوان ها: 1
صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
دکتر محمدجعفر تارخ؛ خانم محبوبه حبیبی بدرآبادی؛ آقای علی حبیبی بدرآبادی
50,000