نویسنده: �������� �������� ����������
تعداد عنوان ها: 1
روش‌های عددی در الکترومغناطیس
دکتر رمضانعلی صادق زاده؛ آقای محمد قیامی؛ دکتر محمدرضا سهیلی فر
680,000