نویسنده: �������� ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 2
تئوری محدودیت ها
دکتر مصطفی ستاک
250,000
مقدمه ای بر برنامه ریزی و کنترل سیستم های لجستیک
دکتر مصطفی ستاک؛ آقای علی میرشفیعی
300,000